Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Με προϋπολογισμό 14,7 δισ. ευρώ, θα δώσει τη δυνατότητα σε πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν εμπειρία και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Το Erasmus+, το οποίο θα διαρκέσει έως το 2020, δεν προσφέρει δυνατότητες μόνο σε φοιτητές, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα ιδιωτών και οργανισμών ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης επτά προηγούμενων προγραμμάτων.

Λεπτομερείς πληροφορίες γι’ αυτές τις δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας, περιέχονται στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+. Διατίθεται επίσης ενδεικτικός οδηγός χρηματοδότησης για ορισμένες συγκεντρωτικές δραστηριότητες.


Στόχοι

Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική ισότητα και την ένταξη, καθώς και στους στόχους της ΕΚ2020, του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το Erasmus+ έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη των εταίρων του στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Νεολαία.

Το πρόγραμμα εστιάζει στα εξής:

  • Μείωση της ανεργίας, κυρίως των νέων
  • Προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, κυρίως σε νέες δεξιότητες και σε δεξιότητες που απαιτούνται από την αγορά εργασίας
  • Ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία
  • Στήριξη της καινοτομίας, της συνεργασίας και των μεταρρυθμίσεων
  • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  • Προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας με τις χώρες εταίρους της ΕΕ


Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του Erasmus+ διατίθενται σε εκθέσεις, στατιστικές συλλογές και την πλατφόρμα σχεδίων Erasmus+, η οποία περιλαμβάνει τις περισσότερες πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, καθώς και μια επιλογή ορθών πρακτικών και επιτυχημένων παραδειγμάτων.


Στατιστικά στοιχεία

Τα στατιστικά στοιχεία για το Erasmus+ διατίθενται στη σελίδα στατιστικών. Η Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς «EΚ2020». Η πρόοδος που σημειώθηκε για την επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς «ΕΚ2020» αποτυπώνεται επίσης σε μια σειρά διαδραστικών χαρτών.

Ομοίως, στοιχεία σχετικά με την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη διατίθενται στην ιστοσελίδα Youth Monitor.


Εκθέσεις

Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί αντικείμενο ενδιάμεσης επανεξέτασης που προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2017, καθώς και μελέτης επιπτώσεων που θα δημοσιευτεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2020.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Erasmus, το 2014 δημοσιεύτηκε μελέτη επιπτώσεων στην οποία υπογραμμίζονται τα αποτελέσματα του προγράμματος

Share This